N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. Trong qu?n th? du l?ch Đ?C ĐÁO này, Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t? v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c bao b?c b?i thiên nhiên, có h?n 480 ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Nó đ?c đáo b?i toàn b? n??c bi?n quanh khu v?c này luôn trong xanh, không b? đ?c nh? n??c quanh Đ? S?n. Đ? S?n Dragon Ocean là tên chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n s? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t c? n??c, v?i di?n tích 480 ha. S?n ph?m b?t đ?ng s?n c?a H?u Phong City đ??c đánh giá cao và đ?t giá, là ni?m t? hào c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 12:56:37 (281d)